MENU

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Photography by Merlin 2019

Utrecht
Kvk 71674896

* Voor bruiloften gelden andere Algemene Voorwaarden. Deze worden meegestuurd met de offerte. 

// 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• “Algemene Voorwaarden”: algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6:231 onder a BW;
• “Aw”: Auteurswet 1912;
• “Fotograaf”: Merlin Alink, tevens de “gebruiker” van de Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 onder b BW;
• “Opdrachtgever”: de “wederpartij” in de zin van art. 6:231 onder c BW, zijnde degene die door ondertekening van een geschrift of op ander wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard;
• “Offerte”: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan rechtspersonen en/of natuurlijke personen waarmee wordt beoogd om een overeenkomst van opdracht aan te gaan;
• “Overeenkomst”: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 7:400 BW e.v.;
• Het “Werk”: “fotografische werken”, ook genoemd “de Werken”, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw die met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;
• “Gebruik”: openbaarmaking en/of verveelvoudiging van een werk in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw;
• “schriftelijk”: onder schriftelijk wordt tevens verstaan correspondentie per e-mail;

// 2. Toepassing

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

// 3. Offerte

3.1. De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een vrijblijvende Offerte.
3.2. Tenzij anders overeengekomen, verliest de Offerte haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending van de Offerte door de Fotograaf.
3.3. Alle door de Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten. 
3.4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van externe leveranciers. De Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3.5. Opdrachtgever dient het aanbod van de Fotograaf expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat maar er wel mee instemt of de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
3.6. De Fotograaf houdt zich het recht voor de naleving van een Overeenkomst te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die naleving van de Overeenkomst voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
3.7. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde vergoeding aan te passen.

// 4. Uitvoering van de opdracht 

4.1. De Fotograaf heeft het recht om alles dat in een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4.2. De Fotograaf spant zich in en zal in de gegeven en bestaande omstandigheden naar beste kunnen handelen in de naleving van de Overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen.
4.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste naleving van de Overeenkomst mogelijk te maken.
4.4. De Fotograaf levert het Werk af in een naar eigen technisch en creatief inzicht gehanteerde stijl van nabewerking. Fotograaf zal indien nodig alleen elementen die van tijdelijke aard zijn extra nabewerken. Eventueel aanvullende nabewerking op verzoek van de Opdrachtgever is enkel na overleg met de Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
4.5. De Fotograaf levert fotografische werken nimmer onbewerkt af aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ook nimmer aanspraak maken op levering van onbewerkte fotografische werken.

// 5. Levering

5.1. De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden.
5.2. Een selectie van 5 tot 10 beelden van het Werk (ook wel; preview) kent een geschatte levertijd van één week, tenzij anders overeengekomen.
5.3. De rest van de digitale Werken kennen een geschatte levertijd van drie tot zes weken, tenzij anders overeengekomen. 

// 6. Factuur en betaling

6.1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever binnen één week na de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. 
6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De rest van de Werken worden volgens de levertijd benoemd in artikel 5.3, maar niet eerder dan dat de factuur betaald is, geleverd. 
6.3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.4 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd te vermeerderen met 2% over het factuurbedrag.
6.4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf maakt of moet maken ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

// 7. Annulering en opschorting

7.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
7.2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
7.3. Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.
7.4. Bij ontbinding binnen 1 week voor de Overeenkomst door Opdrachtgever brengt de Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
7.5 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf er alles aan doen om een vervangende fotograaf voor te stellen, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
7.6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7.7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
7.8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de Fotograaf.

// 8. Auteursrecht

8.1. Het auteursrecht op het Werk zoals bedoeld in artikel 1 jo artikel 10 lid 1 onder 9 Aw berust bij de Fotograaf.
8.2. De Fotograaf in hoedanigheid van maker van het Werk, heeft en behoudt dan ook te allen tijde het uitsluitend recht om het Werk naar eigen inzicht openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
8.3. Opdrachtgever mag Werken voor eigen gebruik verveelvoudigen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
8.4. Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van de Werken op Social Media, mits hierbij naamsvermelding van de Fotograaf wordt toegepast.
8.5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf.
8.6. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
8.7. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
8.8. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

// 9. Portretrecht

9.1. De Fotograaf houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
9.2. Indien Fotograaf Werken wenst te gebruiken voor wedstrijden en publicaties in bijvoorbeeld tijdschriften of groot formaat promotiemateriaal, zal Fotograaf vooraf toestemming vragen aan Opdrachtgever.
9.3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij de Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
9.4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

// 10. Licentie

10.1. Toestemming voor gebruik buiten huiselijke kring van een Werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
10.3. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

// 11. Inbreuk op auteursrecht

11.1. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

// 12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in acht zoals beschreven in artikel 25 Aw.
12.3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

// 13. Klachten

13.1. Klachten inzake het Werk of over de naleving van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het Werk schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht om binnen een redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
13.2. Bezwaar dat betrekking heeft op een factuur, dient door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van die factuur door de Fotograaf schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Bezwaren die deze 14-dagentermijn overschrijden worden niet meer door de Fotograaf in behandeling genomen. Ingediende bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

// 14. Aansprakelijkheid en rechten van derden

14.1. De Fotograaf is bevoegd de Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
14.2. De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
14.3. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
14.4. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.

// 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
15.3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

// 16. Faillissement/surseance

16.1. Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

// 17. Overige bepalingen

17.1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

// 18. Recht- en forumkeuze

18.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

CLOSE